full
border
#666666
https://armcorpinnotech.com/wp-content/themes/smartbox/
https://armcorpinnotech.com/
#26ade4
style2

ÁSZF

Eladó Általános Szerződési Feltételei

1. Az Általános Szállítási Feltételek hatálya:
Az Általános Szállítási (eladási) Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) mindazon üzleti partnerekre vonatkoznak, akik részére (továbbiakban: Vevő) az ARMCORP InnoTech Kft. (továbbiakban: Eladó) terméket, árut értékesít vagy ehhez kapcsolódó szolgáltatást végez, és akikkel ezek során üzleti kapcsolatot létesít.

2. Ajánlat:
Az Eladó Ajánlatot készít, és annak Vevő általi elfogadásával jön létre az egyedi adásvétel.

3. Árak, szállítási feltételek:
Eltérő megállapodás hiányában az Eladó mindenkori listaárai kerülnek alkalmazásra.
A szállítási feltételek az INCOTERMS 2010 kereskedelmi szokvány szabályai alapján érvényesek.

4. Megrendelés:
A megrendelés megküldésével a Vevő igazolja, hogy az ÁSZF-ben leírtakat megismerte és elfogadta. A megrendelést az Eladó minden esetben írásban visszaigazolja.
Egyedi esetekben az Eladó a Vevővel Áru Adásvételi Keretszerződést köthet, melyben részletesen rendelkeznek a Felek az adott ügylet feltételeiről.
5. Fizetési feltételek:
Külön megállapodás hiányában a termék ellenértékének kifizetése az áru/termék átvétele előtt átutalással történik az Eladó számlájára.
Halaszott fizetést az Eladó külön megállapodás alapján biztosíthat a Vevő részére. Az Eladó halasztott fizetés esetén megállapít egy hitelkeretet. Amennyiben a Vevő összes nyitott számlatartozása meghaladja a megállapított hitelkeretet, úgy az Eladó jogosult a további kiszolgálást megtagadni vagy eltérő fizetési feltételt felajánlani.
A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az előleg bekérő dokumentumon vagy a számlán szereplő összeg a megállapodott pénznemben megjelenik az Eladó bankszámláján. Az átutalással kapcsolatos bankköltségek a Vevőt terhelik.
A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni. A késedelmi kamat kiszabása a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései alapján történik.
A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az áru tulajdonjogát kizárólag a teljes vételár megfizetése esetén szerzi meg.
A Vevő esetleges reklamációjának a fizetési kötelezettség beálltára nincs halasztó hatálya.

6. Teljesítés:
Az Eladó minden esetben kötelezettség nélkül adja meg a szállítási határidőt. Kötelező érvényű szállítási határidőről a Felek külön, írásban rendelkeznek.
A szerződés teljesítése a Felek által megállapodott, megjelölt helyen történik. A költség- és kockázatmegosztás az INCOTERMS 2010 szokvány rendelkezései alapján értendő.
A termék mennyiségi átvételét a Vevő vagy megbízottja, ill. a fuvarozó a szállítólevélen/számlán történő aláírásával igazolja. A Vevő által megbízott fuvarozónak az Eladó csak abban az esetben adja ki az árut, ha a szállítással megbízott cég vagy személy azonosításához szükséges adatokat a Vevő korábban megadta.
Az elszámolás alapja a minden esetben az Eladó által kiállított szállítólevélen szereplő adatok.

7. Minőség tanúsítása:
Az Eladó az általa értékesített termék minőségét minden esetben tanúsítja. Eltérő megállapodás hiányában a minőség tanúsítására a minőségnek a szállítólevélen/számlán történő feltüntetésével kerül sor.

8. Reklamációk kezelése:
A Vevőnek vagy megbízottjának a szállítólevélen, számlán, fuvarokmányokon szereplő aláírása, a termék/áru mennyiségi és előzetes minőségi átvételét tanúsítja. A szállítólevél aláírását követően mennyiségi kifogásnak helye nincs. A vásárolt áruval/termékkel kapcsolatosan észlelt hiányosságokat, eltéréseket, a Vevőnek a szállítólevélen rögzítenie kell.
Előzetes minőségi átvételen a Felek a szállításkor történő vizuális szemrevételezést értik. Az áru átvételekor a vizuális szemrevételezéssel nem felfedezhető minőségi eltérésről a Vevőnek az átvételt követő 5 napon belül van lehetősége reklamációt bejelenteni.
Az Eladó reklamációt minden esetben csak írásban fogad el. Az írásos reklamációnak tartalmaznia kell az egyértelmű azonosításhoz szükséges dokumentumok másolatát és a kifogás szakszerű, pontos leírását.
Az Eladó a beérkezett reklamációt 5 napon belül elbírálja és írásban megadja hivatalos álláspontját. A reklamáció jogosságának bizonyítására az Eladó kérheti a Vevőtől külső, független szakértő bevonását, melynek költsége – más eltérő megállapodás nélkül – a Vevőt terheli.
Az Eladó szavatol azért, hogy az általa értékesített termékek/áruk a mindenkori minőségi követelményeknek eleget tesz.
A mennyiségi és/vagy minőségi kifogás esetén a Vevő köteles lehetővé tenni az Eladó részére, a kifogásolt termék azonosságának megállapítását és a kifogás megalapozottságának ellenőrzését vagy felülvizsgálatát.
A vásárolt termékek megfelelőségét, felhasználás előtt köteles a Vevő ellenőrizni. A felhasznált, megmunkált szállítási állapotában megváltozott/megváltoztatott valamint a nem megfelelően termékekkel kapcsolatban az Eladó minden felelősséget elhárít.

9. Vevő elállása:
A Vevő írásos megrendeléséig.
Speciális, kizárólag a Vevő igénye szerint beszerzésre kerülő termékek esetén az Eladó által harmadik személlyel megkötendő beszerzési szerződés létrejöttéig, ill. a beszerzési előleg átutalásáig a Vevő elállhat a szerződéstől.
A Vevő elállása esetén, köteles az Eladó teljes kárát megtéríteni. Ez magában foglalhatja a termék, felelős őrzésének díját, az esetleges méretre vágás/vágatás, kikészítés költségeit, a termék beszerzésének árát, a fuvarköltséget, stb.

10. Vis major
Vis majornak minősül minden olyan előre nem tervezhető esemény, amely a legnagyobb gondossággal sem hárítható el; például gazdasági korlátozások, háborúk, természeti károk, tilalmak, üzemzavarok stb.
Ezen körülmények bekövetkezése esetén az Eladó és a Vevő jogosult arra, hogy jogkövetkezmény nélkül egészben vagy részben a megkötött szerződéstől egyoldalúan elálljon.
Az Eladónak nem felróható okokból (pl. árvíz, hóakadályok, sztrájk, stb.) történő szállítási késedelem esetén a Felek közös megállapodással döntenek a szerződés teljesítésével kapcsolatban.
Lehetőség szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell igazolni a vis major tényét.
A Felek kötelesek egymást azonnal írásban értesíteni a vis major bekövetkeztéről.

11. Jogviták rendezése:
Az Eladó és a Vevő közötti, az Eladó által értékesített termékekkel összefüggésben létrejött jogügylet értelmezésével, teljesítésével, megszegésével, megszűnésével kapcsolatban felmerült vitákat a felek békés úton kívánják rendezni. Amennyiben a vita rendezésére irányuló tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a jogi eljárásra az Eladó székhelye szerinti bíróság illetékessége kerül kikötésre. Ez alól kivételt jelent, ha az Eladó jogi úton intézkedik a vevői fizetési kötelezettség érvényesítéséről.

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off